બંધ

શ્રીમતી કે.આર. શાહ

તુલશીશ્યામ.

કલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ

ઇમેઇલ : collectorgirsomnath[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : મામલતદાર - ૨
ફોન : 02876285344
ફેક્સ નંબર : 02876285344