બંધ

શ્રીમતી બી.જે. ઝાલા

ભાલકા તીર્થ.

કલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ

ઇમેઇલ : dcstampgirsomnath[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નાયબ કલેકટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન તંત્ર (ઇન્ચાર્જ)
ફોન : 02876240011
ફેક્સ નંબર : -