બંધ

શ્રી એચ.આર. કોરડીયા

તુલશીશ્યામ.

મામલતદાર કચેરી - ગીર ગઢડા

ઇમેઇલ : mam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર - ગીર ગઢડા
ફોન : 02875243100
ફેક્સ નંબર : 02875243101