બંધ

શ્રી જે. એમ. રાવલ

SDM

પ્રાંત કચેરી,ઉના ગીરગઢડા રોડ - ઉના

ઇમેઇલ : sdmuna123[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી - ઉના
ફોન : 02875226600
ફેક્સ નંબર : -