બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

જિલ્લા સેવા સદન – ગીર સોમનાથ

તાલાલા રોડ, ઇણાજ ગામની બાજુમાં

વેરાવળ, ગુજરાત – ૩૬૨૨૬૫

ફોન : ૦૨૮૭૬-૨૮૫૦૬૪

ફેક્સ: ૦૨૮૭૬-૨૮૫૩૪૪

ઈમેઈલ : collectorgirsomnath[at]gmail[dot]com