બંધ

આરટીઆઈ

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫, એ  સારી રાજયવ્‍યવસ્‍થા તરફ દોરી જનાર અને શકિતશાળી સાઘન છે. આ અધિનિયમ ૧૨ મી ઓકટોબર,૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે. 

વધારે માહિતી માટે મુલાકાત લો http://gic.gujarat.gov.in/

પ્રો-એક્ટીવ ડીસકલોઝર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો