બંધ

આવાસ

સોમનાથ નજીક ઘણી બધી પ્રાઇવેટ હોટેલો, રિસોર્ટ, ગેસ્ટ હાઉસ ઉપલબ્ધ છે.

સર્કીટ હાઉસ – ગીર સોમનાથ

રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ, વેરાવળ, ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

સોમનાથ નજીકની બીજી હોટેલો

  • હોટેલ મધુરમ
  • હોટેલ રીજેન્તા સેન્ટ્રલ
  • હોટેલ હેરીટેજ વેરાવળ સોમનાથ
  • હોટેલ ધી ગ્રાંડ દક્ષ સોમનાથ