બંધ

એસ.એલ.આર

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની કામગીરી

(ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં એસ.એલ.આર. કચેરી ૨૦૧૩-૨૦૧૪માં કાર્યરત છે.)

  1. તાબાની કચેરીનું કંટ્રોલિંગ કરવું.
  2. તાબાની કચેરીનું ઇન્સપેક્શન કરવું.
  3. તાબાની કચેરી માંથી વિગતવાર માહીતી હેડ કચેરીમાં મોકલવી.
  4. હાલમાં રી-સરવેની કામગીરી ચાલુમાં હોઇ પ્રમોલગેશન બાદના વાંધાની માપણી   
  5. ડી.આઇ.એલ.આર.માં થઇ આવતા તેના હુકમો કરવા.
  6. રી-સરવે કામગીરી માં એજન્સી દ્વારા નવેસરથી માપણી કરેલ હોઇ તેવા ગામોનું પ્રમોલગેશન કરવું.

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની તાંબાની કચેરીઓ-

  1. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇનસ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ (ડી.આઇ.એલ.આર) ગીર સોમનાથ
  2. સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી ઉના
  3. સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી વેરાવળ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીનું સરનામું અને ફોન નંબર અને ઇ-મેલ આઇ.ડી :-

સરનામુ:- જીલ્લા સેવા સદન, તાલાલા રોડ, ઇણાજ, વેરાવળ