બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ
ક્રમ તાલુકાનું નામ પીન કોડ એસ.ટી.ડી. કોડ
1 ઉના 362560 02875
2 ગીર ગઢડા 362530 02875
3 કોડીનાર 362720 02795
4 વેરાવળl 362265 02876
5 તાલાલા 362150 02877
6 સુત્રાપાડા 362275 02876