બંધ

ઓર્ગેનાઈઝેશન ચાર્ટ

વડાઓ
ક્રમ હોદ્દો સંપર્ક નં.
કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ 02876-285001
નિવાસી અધિક કલેકટર 02876285003
જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી 02876285002
નાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 02876285023
નાયબ કલેકટર, એમ.ડી.એમ. 02876285011
નાયબ કલેકટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન તંત્ર 02876285011
પ્રાંત અધિકારી – ઉના 02875226600
પ્રાંત અધિકારી – વેરાવળ 02876243322