બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી - ગીર સોમનાથ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
HK Vadhvaniya શ્રી એચ. કે વઢવાણિયા, આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ0287628500102876-285300
New RAC શ્રી બી. વિ. લીંબાસીયાનિવાસી અધિક કલેકટર અને એડીએમaddl-collector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876-28500302876-285300
dydeo શ્રી તુષાર કે. જાનીનાયબ કલેકટર, જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdy[dot]deogirsomnath[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી, વેરાવળ02876-28502302876-285019
dc-1 કુ. ભુમિકા આર. વાટાળીયાનાયબ કલેકટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ફરજ મૂલ્યાંકનdc1-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, ગીર-સોમનાથ0287685001
BANagrecha શ્રી બી. એ. નાગરેચામામલાતદાર-1 (ચીટનીસ)collectorgirsomnath[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ02876-28534402876-285344

પ્રાંત કચેરી - વેરાવળ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
KVBHATI શ્રી. કે. વી. ભાટીનાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, વેરાવળsdmveraval[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,નગર પાલિકા કચેરી ની પાછડ,કસ્તુરબા મહિલા મંડળ રોડ - વેરાવળ02876-24332202876-221672
mam-vrl-city શ્રી જે.એન. સામલામામલતદાર વેરાવળ (શહેર)mam-vrlcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inMamlatdar office (city), Veraval02876-243777
mam veraval શ્રી આરઝૂ ગજ્જરમામલતદાર વેરાવળ ગ્રામીણmam-vrlcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી (ગ્રામીણ), રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ - વેરાવળ02876244999-
mamlatdar-talala શ્રી એન.સી. વ્યાસમામલતદાર તલાલાmam-talala[at]gujarat[dot]gov[dot]inMamlatdar office, Talala02877-22222202877-223232
mam_sutra શ્રી પી.બી.કરગટીયામામલતદાર - સુત્રાપાડાmam-sutrapada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - સુત્રાપાડા02876263371-

પ્રાંત કચેરી - ઉના

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
SDM Una શ્રી ચિરાગ પી. હિરવાણીયાનાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ, ઉનાsdmuna123[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,ઉના ગીરગઢડા રોડ - ઉના02875226600-
D. K. Bhimani શ્રી ધીરજલાલ કે. ભીમાણીમામલતદાર - ઉનાmam-una[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - ઉના02875222039-
mam-girgdda શ્રી વી. ડી. રથવીમામલતદાર ગીરગઢડાmam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inMamlatdar office, Gir gadhada02875-24310002875-243101
mam-kodinar શ્રી એન.જી. રાદડિયામામલતદાર કોડીનારmam-kodinar[at]gujarat[dot]gov[dot]inMamlatdar office Kodinar02795-221244