બંધ

ગૃહ વિભાગ

Month Wise Notifications released by the Home Department

1 ૪૬૧૧- શ્રી સોમનાથ મંદિર મુકામે સમુદ્રમાં જવાના પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવશ સુધી અમલમાં રહેશે

૨ ૪૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૩ ૪૬૧૩- સભા-સરધસના નિયમ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૪. ૪૬૧૧-ખુલ્લા કુવા/બોરવેલ અંગેનું જાહેરમાનું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૫. ૪૬૧૨-લેબર કોન્ટ્રાક અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૬. ૪૬૧૩-વાહન લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી  

૭. ૪૬૧૪-મોબાઇલ લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૮.  ૪૫૧૦-નાગરીક સુધારા બીલ ૨૦૧૯ બાબતે કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું તારીખ ૧૯-૧૨-૧૯ થી તારીખ ૨૦-૧૨-૧૯ (બંને દિવસો સહિત)

૯.  ટીપીડીપી(૧૨-૧)- સભા-સરધસ, લાઉડ-સ્પીકર ના નિયમો અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૦.  ટીપીડીપી(૧૨-૨)- કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૧.  ટીપીડીપી(૧૨-૩)-મતગણરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૨. ટીપીડીપી(૧૨-૩)-૧૦૦ મીટર ની ત્રિજયામાં સભા-સરધસ કે વ્યકતીઓની મંડળીઓ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ મતદાન પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૩.૪૨૯૯ જીલ્લા માંં ખનીજ ચોરીની રેઇડો/કાર્યવાહી માટે સંયુક્ત ટીમ ની રચના થવા બાબત નો હુકમ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

1.વિવિધ પ્રમાણપત્રો વેરીફાય થવાં અંગેનો

2.૪૪૪- જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

3.૪૪૫ – જિલ્લામાં સભા-સરધશ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

4.૬૮૦- ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા લેવાનાર હોય તે બાબતે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી…

5.૬૭૭ – લેબર કોન્ટ્રાક્ટર અંગે નું જાહેરનામું તા.૨૧ – ૦૨ – ૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૬૭૬ – વાહન લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૬૭૫ – સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે દરિયા મા ન જવા માટેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૬૭૪ – ખુલ્લા કુવા, બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૬૭૯ – મોબાઇલ લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૩૩૯૮ – પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૦ થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી

11.૭૦૯ – મહાશિવરાત્રીના પર્વ નિમિત્તે, વાહનોના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦ થી તા.૨૪-૦૨-૨૦૨૦ સુધી

12.૭૯૧ – હાલ વેરાવળ ચોપાટી વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલુ હોય જે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬-૦૨-૨૦૨૦ થી દિવસ – ૩૦ સુધી

1.૦૨ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયાર અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

2.૦૩ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

3.૦4 – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં નક્કી કરવામાં આવેલા તમામ મતદાન મથકો અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

4.૦૧- નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં લાઉડસ્પીકર /સભા સરખશ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

5.૯૫૦ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૩ -૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

6.૯૫૧ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૩-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

7.૯૯૯ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ – ૨૦૧૯ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૦-03-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૦૦૧- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.23-03-2020 થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

9.૧૦૧૦- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૭-03-૨૦૨૦ થી તા.૧૫-૦૪ -૨૦૨૦(બંને દિવસ સહિત)

10.૧૦૮૯ – ૧૦૯૦ – સરકારી કચેરીઓમાં ૨૦૦ મીટર સુધીની ત્રીજ્યા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૩૦ -૦૩-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૧૦૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૧૫ -૦૪ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

1.૧૩૫૫ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

2.૧૩૫૬ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

3.૧૨૦૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

4.૧૨૦૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

5.૧૨૦૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, જિલ્લામાં પરિવહન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

6.૧૨૦૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, જિલ્લામાં પરિવહન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

7.૧૨૦૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૩૧૬ – લેબર કોન્ટ્રાક્ટરએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે નું જાહેરનામું તા.૨૨- ૦૪ – ૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૨૧૭ – વાહન લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૨૧૮ – સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે દરિયા મા ન જવા માટેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૨૧૯ – મોબાઇલ લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૨૪૪ – ખુલ્લા કુવા, બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૨૦૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬-૦૪-૨૦૨૦ થી…..

 

1.૧૨૧૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

2.૧૨૧૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

3.૧૨૧૩ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

4.૧૨૧૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

5.૧૨૧૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

6.૧૨૧૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૨ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૫ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

7.૧૨૧૭ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૪૨૨ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૮-૦૫-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

9.૧૪૨૩ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

10.૧૨૧૮ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫-૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૮-૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

11.૧૨૧૯ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું સુધારા જાહેરનામું તા.૧૭-૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૮-૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

12.૧૨૨૦ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૩૧ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

13.૧૨૨૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું સુધારા જાહેરનામું તા.૧૯ -૦૫ -૨૦૨૦ થી…

14. ૧૨૨૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૦૩-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

1.૧૨૨૩ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

2.૧૪૧૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

3.૧૭૫૫ – કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ઉપવાસ/ આંદોલન / આત્મવિલોપન અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૬-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૭૨૦ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

5.૧૭૨૧ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

6.૧૪૧૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૩ -૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૦૬ -૦૭ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

7.૧૪૧૬- કોરોના વાઇરસ અંગેનું ક્ન્ટેન્મેટ ઝોન જાહેરનામું તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ થી ૦૯/૦૭/૨૦૨૦ સુધી

8.૧૮૮૪- સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રના પાણીમાં પ્રવેશ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૮૮૫- મોબાઇલ લે-વેંચ સમયે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૮૮૬- મજૂરોની માહિતી રાખવા રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૮૮૭- વાહન લે-વેંચ સમયે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૮૮૮- ખુલ્લાં કુવા/બોરવેલમાં થતી જાનહાનિ અન્વયે પગલાં લેવા અંગેનું અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૪૧૭- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦૨ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦૨ સુધી

1.૧૪૨૧- કોરોના વાઈરસ અનલૉક-૩ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦૨ (બંને દિવસો સહિત)

2.૧૪૨૩- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

3.૧૪૨૪- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

4.૧૪૨૬- શ્રાવણ માસમાં આવતા તહેવારો અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦(બંને દિવસો સહિત)

5.૧૪૨૫- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

6.૨૪૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ થી દિન- ૩૦ સુધી

7.૨૪૨૧- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ થી દિન – ૩૦ સુધી

8.૧૪૨૭- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

9.૨૫૨૫- તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ યોજાનાર ગુજકેટની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

10.૨૫૨૬- તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૦ દરમ્યાન યોજાનાર ધો.૧૦ અને ધો.૧૨(વિજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પૂરક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

11.૧૪૨૮- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦૨ સુધી

12.૧૪૨૯- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦૨ સુધી

13.૨૫૭૫- વાહન લે – વેચ અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

14.૨૫૭૬- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

15.૨૫૭૭- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

16.૨૫૭૮- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

17.૨૫૭૯- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૧૪૩૬- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સુધી

2.૩૯૦૦- દિપાવલી ના તહેવારોમાં ફટાકડાં ફોડવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) સુધી

3.૩૪૫૬- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૩૪૫૭- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૪૫૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૪૫૯- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૪૮૩- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૩૭૫૦- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી દિન – ૩૦ સુધી

9.૩૭૫૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી દિન- ૩૦ સુધી

10.૧૪૩૭- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – લગ્ન /સત્કાર સમારંભ અને અંતિમ ક્રિયા/ ધાર્મિક વિધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી….

1.૧૪૩૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સુધી

2.૪૪૬૨- મકરસંક્રાંતિ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૦૫- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૦૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૧૦૧- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૧૦૪- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૧૦૩- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૧૮૬- બર્ડ ફ્લુ વાઈરસ – કલમ -૧૪૪ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન-૬૦ સુધી

9.૧૧૦- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

10.૧૧૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

11.સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ-૨૦૨૧ સંદર્ભે બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાઓ

1.૪૨૫- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૪૨૬- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૭૦૫- મહાશિવરાત્રી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧ સુધી

4.૫૫૩- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધી.

5.૯૩૯- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૯૪૦- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૯૪૧- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૯૪૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૯૪૩- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૦૪૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

11.૧૦૪૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

1.૧૨૪૧- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૨૪૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૫૫૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

4.૫૫૯- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

5.૫૬૦- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

6.૫૬૧- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

૭.૫૬૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ સુધી

8.૧૪૭૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૪૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

10.૧૪૭૩- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૪૭૫- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૪૭૧- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૪૭૪- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

14.૧૪૧૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

 

1.૧૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૬૧૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૫૨૮- ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ ની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૧ સુધી

4.૫૬૬- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ સુધી

5.૫૬૭- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ સુધી

6.૫૬૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી

7.૧૮૨૨- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧ થી…

8.૨૨૨૪- તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર ગુજકેટ પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

9.૨૧૬૧- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૧૫૯- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૨૧૫૮- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૨૧૮૨,૨૧૯૫- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

13.૨૧૮૩,૨૧૯૪- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

14.૨૧૬૦- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૫૬૯- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું સુધારા જાહેરનામું

2.૨૨૬૬- શ્રાવણ માસ દરમ્યાન સોમનાથ મંદિર ખાતે ટ્રાફિક રહેતી હોય, નો- પાર્કિંગ ઝોન અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧નાં ૦૦:૦૦ કલાક થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૧નાં ૦૮:૦૦ કલાક સુધી

3.૨૨૬૪,૨૨૬૫- ડ્રોન કેમેરા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૨૧૨૨, ૨૧૨૩- મહોરમ અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧(બંને દિવસ સહિત) સુધી

5.૨૧૩૦ – મહોરમ અંગેનું નંબર: એમએજી/સી/૨૧૨૨/મહોરમ/૨૦૨૧ થી બહાર પાડવા માં આવેલ જાહેરનામું રદ કરવા અંગેનો આદેશ.

6.૧૯૨૦- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૨૧૫૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૨૪૭૮- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૨૬૧૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

2.૨૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૪૫૦૦- ગણેશજી ની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવા અંજેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧(બંને દિવસો સહિત)

4.૧૫- ગોવિંદપરા જિ.પં.પેટા ચૂંટણી- અંગેના જાહેરનામાઓ તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી થાય ત્યાં સુધી

5.૫૭૦- નોવેલ કોરોના / નવરાત્રી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

6.૨૯૨૯- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૨૯૨૬- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૨૯૨૭- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૨૯૨૮- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૮૮૪- નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જાહેરમાં કોઈપણ સ્થળે લીલાં ઘાંસચારાના વેંચાણ / વિતરણ ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું કાયમી જાહેરનામું તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૧ થી…