બંધ

ગૃહ વિભાગ

ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલ મહિના મુજબની સૂચનાઓ

1. ૪૧૦૫/૨૦૨૩, મકરસંક્રાંતિ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૩ થી તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૪ સુધી

2. ૨૭/૨૦૨૪ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા વિસ્તારોમાં ઉપવાસ/ધરણા/દેખાવો/રેલી/આત્મવિલોપન/સુત્રોચ્ચાર વિગેરે ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૪ થી દિન -૬૦ સુધી

3. ૧૫૦/૨૦૨૪ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨ /૦૧/૨૦૨૪ થી દિન – ૩૦ સુધી

4. ૧૫૧/૨૦૨૪ – ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના મોટા કુલ – ૦૫ ટાપુઓ (ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૪ થી તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૪ સુધી

5. ૧૫૨/૨૦૨૪ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૪ થી દિન -૩૦ સુધી

1. ૧૨૧૨(૪)/૨૦૨૩ બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૨ /૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

2. ૧૨૧૨(૭)/૨૦૨૩ જૂના વાહનો લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાનુ થતું રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૨ /૨૦૨૩

3. ૧૨૧૨(૬)/૨૦૨૩ નવા જૂના મોબાઈલ ફોન ખરીદતી કે વેંચતી વખતે વેપારીઓએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૨ /૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

4. ૧૨૧૨(૮)/૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાકટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે ત્યારે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5. ૧૨૧૨(૩)/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં પૂજા સામગ્રી તથા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો નાખવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

6. ૧૨૧૨(૫ )/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના રેડ ઝોન, યલ્લો ઝોન અને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવેલ કુલ- ૩૪ સ્થળો ઉપર પરવાનગી વગર ડ્રોન(UAV) નો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૨ /૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

7. ૧૨૧૨(૯)/૨૦૨૩ શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં સોમનાથ મંદિરની પૂર્વ પશ્ચિમ બંને સાઈડમાં આશરે ૦૪ (ચાર) કિ.મી.ના વિસ્તારમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા કે ઊંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

8. ૧૨૧૨(૨)/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨ /૧૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

9. ૧૨૧૨(૧)/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

1.૨૩૧૦/૨૦૨૩ દિપાવાલીના તહેવારો દરમ્યાન ફટાકડા ફોડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૩(બંને દિવસો સહિત) તેમજ ક્રિસમસ અને નૂતન વર્ષના તહેવારો દરમ્યાન અનુક્રમે તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૩ થી તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૩ અને તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ થી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪.

2.૩૭૬૧/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા વિસ્તારોમાં ઉપવાસ/ધરણા/દેખાવો/રેલી/આત્મવિલોપન/સુત્રોચ્ચાર વિગેરે ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૩ થી દિન -૬૦ સુધી

3.૩૭૬૦/૨૦૨૩ દિપાવાલીના તહેવારો દરમ્યાન શ્રી સોમનાથ મંદિર ખાતે દર્શને આવતા દર્શનાર્થીઓની ટ્રાફિકના નિવારણ માટે વન – વે અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૩ થી તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૩.

4.૧૭૧૧(૨)/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

5.૧૭૧૧(૧)/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

6.૧૭૧૧/૨૦૨૩ – ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના મોટા કુલ – ૦૫ ટાપુઓ (ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૪ સુધી

7. ૧૬૧૧/૨૦૨૩ – કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળામાં ” વન – વે ” તથા ” નો પાર્કિંગ ઝોન ” અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત)સુધી

1.૯૧૦(૩)/૨૦૨૩ શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં સોમનાથ મંદિરની પૂર્વ પશ્ચિમ બંને સાઈડમાં આશરે ૦૪ (ચાર) કિ.મી.ના વિસ્તારમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા કે ઊંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

2.૯૧૦(૧)/૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાકટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે ત્યારે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

3.૯૧૦(૨)/૨૦૨૩ જૂના વાહનો લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાનુ થતું રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૩

4.૯૧૦/૨૦૨૩ નવા જૂના મોબાઈલ ફોન ખરીદતી કે વેંચતી વખતે વેપારીઓએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૧૧૧૦/૨૦૨૩ નવરાત્રી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૩ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૩ ( બંને દિવસો સહિત)

6.૧૭૫૦(૫)/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

7.૧૭૧૦(૪)/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

8.૧૭૧૦(૩)/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના રેડ ઝોન, યલ્લો ઝોન અને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવેલ કુલ- ૩૪ સ્થળો ઉપર પરવાનગી વગર ડ્રોન(UAV) નો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

9.૧૭૧૦(૨)/૨૦૨૩ બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

10.૧૭૧૦(૧)/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં પૂજા સામગ્રી તથા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો નાખવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

1.૩૧૨૧/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા વિસ્તારોમાં ઉપવાસ/ધરણા/દેખાવો/રેલી/આત્મવિલોપન/સુત્રોચ્ચાર વિગેરે ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૩ થી દિન -૬૦ સુધી

2.દેલવાડા- સીમર – રાજપરા રોડ, કન્ટ્રકશન ઓફ મેજર બ્રિજ ઓન મચ્છુન્દ્રી રીવર ઉપર વાહનવ્યવહાર બંધ થતાં વૈકલ્પિક રૂટ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૩ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી

3.૩૨૭૫/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

4.૩૨૭૪/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

5.૨૫૮૬/૨૦૨૩ – ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના મોટા કુલ – ૦૫ ટાપુઓ (ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૩ થી તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૩ સુધી

6.શ્રી ગણેશ ઉત્સવ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૩ થી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) સુધી

1.૧૧૦૮(૬)/૨૦૨૩ શ્રી સોમનાથ મંદિર મુકામે શ્રાવણ માસ દરમિયાન દર્શને આવતા શ્રધ્ધાળુઓ નાં વાહનોની એન્ટ્રી તેમજ બહાર નીકળે તે અંગેનું વન-વે અને નો પાર્કિંગ ઝોન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૩ થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૩ સુધી

2.૧૧૦૮(૫)/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૧૧૦૮(૪)/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

4.૧૧૦૮(૧)/૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાકટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે ત્યારે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૧૧૦૮/૨૦૨૩ નવા જૂના મોબાઈલ ફોન ખરીદતી કે વેંચતી વખતે વેપારીઓએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

6.૧૧૦૮(૨)/૨૦૨૩ જૂના વાહનો લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાનુ થતું રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૩

7.૧૧૦૮(૩)/૨૦૨૩ શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં સોમનાથ મંદિરની પૂર્વ પશ્ચિમ બંને સાઈડમાં આશરે ૦૪ (ચાર) કિ.મી.ના વિસ્તારમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા કે ઊંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

8.૧૯૦૮(૩)/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં પૂજા સામગ્રી તથા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો નાખવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

9.૧૯૦૮(૨)/૨૦૨૩ બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

10.૧૯૦૮(૧)/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના રેડ ઝોન, યલ્લો ઝોન અને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવેલ કુલ- ૩૪ સ્થળો ઉપર પરવાનગી વગર ડ્રોન(UAV) નો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

2.૦૭/૨૦૨૩ ધો.૧૦ અને ૧૨ ની પૂરક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરમાનુ તા. ૧૦/૦૭/૨૦૨૩ થી તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૩ સુધી

3.૩૪૧૬(૧)/૨૦૨૩ મહોરમ (તાજીયા) અંગેનું જાહેરમાનુ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૨૩ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ સુધી

4.૨૫૮૬/૨૦૨૩ – ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના મોટા કુલ – ૦૫ ટાપુઓ (ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૩ થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૩ સુધી

5.તાલાલા નગરપાલિકા પેટા ચૂંટણી અંગેના જાહેરનામાઓ

6.૨૫૨૮/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

7.૨૫૨૯/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

8.૦૭/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓની ૨૦૦ મીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા વિસ્તારોમાં ઉપવાસ/ધરણા/દેખાવો/રેલી/આત્મવિલોપન/સુત્રોચ્ચાર વિગેરે ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૩ થી દિન -૬૦ સુધી

 

1.૨૧૮૩/૨૧૯૩-૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

2.૨૧૯૪/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૨૧૮૧/૨૧૯૭-૨૦૨૩ જૂના વાહનો લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાનુ થતું રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩

4.૨૧૭૯/૨૧૯૬-૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાકટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે ત્યારે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૨૧૮૨/૨૧૯૮-૨૦૨૩ નવા જૂના મોબાઈલ ફોન ખરીદતી કે વેંચતી વખતે વેપારીઓએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

6.૨૧૮૦/૨૧૯૫-૨૦૨૩ શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં સોમનાથ મંદિરની પૂર્વ પશ્ચિમ બંને સાઈડમાં આશરે ૦૪ (ચાર) કિ.મી.ના વિસ્તારમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા કે ઊંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

7.૨૨૨૫/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં પૂજા સામગ્રી તથા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો નાખવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

8.૨૨૨૪/૨૦૨૩ બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

9.૨૨૨૬/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના રેડ ઝોન, યલ્લો ઝોન અને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવેલ કુલ- ૩૪ સ્થળો ઉપર પરવાનગી વગર ડ્રોન(UAV) નો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

10.૩૧૦૬/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં બકરી ઈદના તહેવાર નિમિત્તે કુરબાની પછી જાનવરના માંસ, હાડકા અને અવશેષો જાહેરમાં ફેંકવામાં આવે નહીં તે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૩ થી તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૩ સુધી (બંને દિવસો સહિત)

1.૧૧૯૭/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

2.૧૧૯૫/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

3.૧૩૦૪(૪)/૨૦૨૩ વાહન લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાના રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

4.૧૩૦૪(૫)/૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાક્ટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે તે અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૧૩૦૪(૬)/૨૦૨૩ નવા – જૂના મોબાઈલ લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાના રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

6.૧૩૦૪(૩)/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં નાહવા કે ઉંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

7.૦૪(૯)/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલા કુલ – ૩૪ સ્થળોને રેડ ઝોન, યલો ઝોનમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ હોય જે જગ્યાએ પરવાનગી વગર ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

8.૦૪(૮)/૨૦૨૩ ખુલ્લા કૂવા બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન -૬૦ સુધી

9.૦૪(૭)/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૩ થી દિન -૬૦ સુધી

1.૫૫૭/૨૦૨૩ વેરાવળ શહેરમાં રેલ્વે ઓવરબ્રિજની કામગીરી કરવા માટે આ રૂટ પરનો ટ્રાફિક વૈકલ્પિક રૂટ ઉપર ડાયવર્ડ કરવા અંગેનું જાહેરનામુ તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૩ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૪ સુધી

2.૮૫૪/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

3.૮૫૬/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

4.૮૨૦(૧)/૨૦૨૩ સુત્રાપાડા ફાટકથી જી.એચ.સી.એલ. કંપની, સુત્રાપાડા સુધીના રસ્તા અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૭૨૪/૭૫૩/૨૦૨૩ ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ની પરીક્ષાઓ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૩ થી તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૩ સુધી

6.૯૬૩/૨૦૨૩ – ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના મોટા કુલ – ૦૫ ટાપુઓ (ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૩ થી તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૩ સુધી

7.૯૭૯/૨૦૨૩ ગુજકેટની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૯:૦૦ કલાક થી બપોરના ૧૭:૦૦ કલાક સુધી

8.૪૦૪/૨૦૨૩ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓની પ્રિ માઇસીસની ૨૦૦ મીટર ત્રિજ્યા અંગેનું જાહેરનામુ તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

 

1.૪૫૬/૨૦૨૩ હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

2.૪૫૫/૨૦૨૩ સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન -૩૦ સુધી

3.૪૫૪/૨૦૨૩ મહાશિવરાત્રી તહેવાર દરમ્યાન વન-વે અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૩ના ૦૦:૦૦ કલાકથી તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩નાં ૦૮:૦૦ કલાક સુધી

4.૫૫૫/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

5.૫૫૬/૨૦૨૩ પ્રભાસ પાટણ મુકામે શ્રી સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રમાં નાહવા કે ઉંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

6.૫૫૭/૨૦૨૩ મજૂર ઠેકેદારો તથા સપ્લાયર્સ / કોન્ટ્રાક્ટરો જ્યારે મજૂરો કામે રાખે તે અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

7.૫૫૯/૨૦૨૩ વાહન લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાના રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

8.૫૫૮/૨૦૨૩ નવા – જૂના મોબાઈલ લે – વેંચ કરતી વખતે નિભાવવાના રજીસ્ટર અંગેનું જાહેરનામુ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

9.૫૫૩/૨૦૨૩ બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામુ તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

10.૫૫૭/૨૦૨૩ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલ કુલ -૩૪ સ્થળોને રેડ ઝોન, યલો ઝોનમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ હોય જે જગ્યાએ પરવાનગી વગર ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામુ તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૩ થી દિન – ૬૦ સુધી

 

1. ૪૭૪૯/૨૦૨૨- વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨ની મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ સવારના ૦૬:૦૦ થી મતગણતરી પ્રકિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી.

2.૩૭૨૦(૧)/૨૦૨૩, ગોરખમઢી થી રામપરા રસ્તો બનાવવાની કામગીરી અંગેનું જાહેરનામુ બહાર પડ્યા તારીખ થી તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૩ સુધી

3.૪૨૧૧/૨૦૨૨, જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૭૯/૨૦૨૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૩ થી દિન- ૩૦ સુધી

5.૮૦/૨૦૨૩- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૩ થી દિન – ૩૦ સુધી

6.૦૧/૨૦૨૩- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવા બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના – મોટા કુલ -૦૫ ટાપુઓ/રોક(ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૩ સુધી.

7.૪૧૦૬(૧)/૨૦૨૩- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા જામવાળા રસ્તા અંગેનું જાહેરનામું

1. ૪૭૪૯/૨૦૨૨- વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨ની મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ સવારના ૦૬:૦૦ થી મતગણતરી પ્રકિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી.

2.૩૮૮૪/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૩૮૮૩/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

4.૩૮૮૮/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૮૮૬/૨૦૨૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૮૮૫/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૮૮૭/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૩૯૬૫- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૩૯૬૬/૨૦૨૨ ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૩૯૬૪/૨૦૨૨- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૩૭૪૯/૨૦૨૨- ટીવી કેબલ ઓપરેટરોએ પીજીવીસીએલના ઇલેક્ટ્રીક નેટવર્ક ઉપર ટીવી કેબલ પ્રસ્થાપિત ન કરવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૨૮૧૦/૨૦૨૨ સોમનાથ મંદિર ખાતે યોજાનાર કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૨ સુધી.

2.૦૧૧૧/૨૦૨૨ – જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

3.૦૩/૨૦૨૨ વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨, અખબારી યાદી

4.વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી- ૨૦૨૨ જાહેરનામાઓ

5.૩૫૮૧/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

6.૩૫૮૦/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

7.૩૫૮૨/૨૦૨૨- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવા બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના – મોટા કુલ -૦૫ ટાપુઓ/રોક(ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૩ સુધી.

8. ૧૧/૨૦૨૨- “નો ફ્લાય ઝોન” તથા ” નો ડ્રોન ઝોન” અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૨ ના ૦૦:૦૦ કલાક થી ૨૪:૦૦ કલાક દિન – ૦૧ નું

9. ૧૭૧૧(૩)/૨૦૨૨- માન. વડાપ્રધાનશ્રીની જાહેર સભા અન્વયે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા તથા ટ્રાફિક નિયમન અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૨ ના ૦૬:૦૦ કલાક થી ૧૪:૦૦ કલાક સુધી.

10. ૨૫/૨૦૨૨- વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨, પ્રસાર પ્રચાર અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૨ થી ચૂંટણી પ્રકિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી.

11. ૨૬/૨૦૨૨- વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨ ” ડ્રાય ડે ” અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૨

12. ૪૭૪૯/૨૦૨૨- વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી -૨૦૨૨ની મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ સવારના ૦૬:૦૦ થી મતગણતરી પ્રકિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી.

1.૩૨૩૨,૩૨૪૬/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૩૨૩૫,૩૨૪૫/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૩૨૫૫/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૩૨૫૬/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૨૫૭/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૨૫૮/૨૦૨૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૩૧૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૩૩૨૦- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૩૩૨૧/૨૦૨૨ ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૭૧૦/૨૦૨૨ દિવાળી દરમ્યાન ફટાકડા ફોડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૨.

11.૧૭૧૦(૧)/૨૦૨૨ દિવાળી સબબ સોમનાથ મંદિર ખાતે વન- વે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ થી તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૨ દિવસ સુધી

1.૨૬૦૮/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૨૬૦૯/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૨૫૫૭/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૨૫૫૮/૨૦૨૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૨૫૫૯/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૨૫૬૦/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૨૫૯૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૨૫૯૬- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૨૫૯૭ ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૬૦૮ – શ્રીગણેશ મહોત્સવના તહેવાર દરમ્યાન શ્રી ગણપતિજીની મૂર્તિ ઓનું વિસર્જન અંગેનું જાહેરનામું તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૨ સુધી

1.૨૧૬૮-૬૯/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

2.૨૧૬૭,૨૧૭૦/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૨૧૨૩/૨૦૨૨- ધો.૧૦ અને ૧૨ ની પૂરક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૨ સુધી.

4.૨૨૫૧/૨૦૨૨- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવા બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના – મોટા કુલ -૦૫ ટાપુઓ/રોક(ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨ સુધી.

5.૨૩૧૭,૨૩૨૩ – શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ મંદિરે આવતા દર્શનાર્થીઓ માટે વન – વે અને નો પાર્કિંગ ઝોન અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૨ સુધી

6.૨૫૩૬ – લમ્પી વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૨ થી …..

 

1.૧૭૬૮/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૭૬૭/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૭૭૦/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૭૬૬/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૧૭૬૫- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૧૭૭૨/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૧૯૧૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૧૯૧૬- ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૯૧૭- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૦૪૩- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૨૦૨૦/૨૦૨૨- બકરી ઈદ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૨ સુધી ( બંન્ને દિવસો સહિત)

 

1.૧૪૦૬/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

2.૧૪૦૫/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૧૩૯૮,૧૩૯૯- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૪૫૯- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવા બંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ નાના – મોટા કુલ -૦૫ ટાપુઓ/રોક(ખડક) અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૧૫૩૩- ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દેલવાડા- સીમર – રાજપરા ઉપર કંન્ટ્રકશન ઓફ મેજર બ્રિઝ ઓન મચ્છુન્દ્રી રીવરની કામગીરી ચાલુ હોય, તે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૨ થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૨ સુધી

 

 

 

1.૧૦૮૮/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૦૮૯/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૧૮૭/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૩૧૩- તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨નાં રોજ યોજાનાર ગુજકેટની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું.

5.૧૧૮૮/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૧૧૭૪/૨૦૨૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૧૧૭૮/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૧૨૩૫- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૨૩૬- ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૨૪૯- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૩૬૨/૨૦૨૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

2.૩૬૩/૨૦૨૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

3.૩૬૪/૨૦૨૨- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૩૬૫- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૦૫/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ સુધી

6.૧૩૬૧૩૫૫૯/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

7.૧૩૬૧૩૭૧૦/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

8.૦૬/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨ સુધી.

9.૧૩૬૫૭૪૦૭- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૩૬૫૭૭૭૩- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૩૬૫૭૮૧૮- ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૬૬૬/૨૦૨૨- મહાશિવરાત્રી દરમ્યાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે એકમાર્ગીય રસ્તા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨ સુધી.

13.૦૭/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ સુધી.

14.૦૮/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૨ સુધી.

 

 

1.૫૭૬- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેના જાહેરનામાં ક્રમાંક: એમએજી/સી/૫૭૩/૨૦૨૧, તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાની સમાયાવધી તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ સુધી.

2.૪૦૫૨- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી ૬૦ દિવસ સુધી

3.૪૦૮૯ મકરસંક્રાંતિ(ઉત્તરાયણ) માં પતંગ ચગાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ થી દિવસ – ૩૦ સુધી

4.૧૧/૨૦૨૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ થી દિન – ૩૦ સુધી

5.૧૨/૨૦૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ થી દિન- ૩૦ સુધી

6.૦૧/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૨ તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ સુધી

7.૦૨/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું ક્રમાંક: એમએજી/સી/૦૧/૨૦૨૨, તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨થી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાની સમાયાવધી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨ સુધી.

8.૦૩/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૨ સુધી.

9.૨૬૬/૨૦૨૨- ૨૬મી જાન્યુઆરી રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે પરત્વે વન- વે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨.

10.૦૨/૨૦૨૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું ક્રમાંક: એમએજી/સી/૦૩/૨૦૨૨, તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૨થી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાની સમાયાવધી તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ સુધી.

 

1.ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ સંદર્ભે બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાઓ, પ્રસિધ્ધ થયા તારીખ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુર્ણ થાય ત્યાં સુધી.

2.૫૭૩- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧

3.૩૬૦૪- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૩૬૦૫- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૬૦૮- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૬૦૯- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૭૧૯- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

8.૩૭૨૦- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

9.૫૭૪- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાની સમાયાવધી તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧ સુધી

10.૩૬૨૦- ડ્રોન ઉડાડવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૩૭૮૫- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૩૮૫૯- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૫૭૫- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાની સમાયાવધી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુધી

1.૨૯૫૮- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૨૯૫૭- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૫૭૧- નોવેલ કોરોના અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

4.૩૦૭૯- ડ્રોન કેમેરા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૦૮૨- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૧૦૫,૩૧૧૩- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૧૮૦,૩૨૦૬- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૩૦૮૩- આગામી દિવાળીના તહેવારો દરમ્યાન ફટાકડા ફોડવા ઉપર નિયમન અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧ થી તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૧(બંને દિવસો સહિત) સુધી

9.૩૧૬૫ – વેરાવળ નગરપાલિકાની હદ વિસ્તારમાં રખડતાં – ભટકતા ઢોર(ગાયો) અંગેનું કાયમી જાહેરનામું તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ થી…

1.૨૬૧૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

2.૨૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

3.૪૫૦૦- ગણેશજી ની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવા અંજેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧(બંને દિવસો સહિત)

4.૧૫- ગોવિંદપરા જિ.પં.પેટા ચૂંટણી- અંગેના જાહેરનામાઓ તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી થાય ત્યાં સુધી

5.૫૭૦- નોવેલ કોરોના / નવરાત્રી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

6.૨૯૨૯- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૨૯૨૬- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૨૯૨૭- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૨૯૨૮- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૮૮૪- નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જાહેરમાં કોઈપણ સ્થળે લીલાં ઘાંસચારાના વેંચાણ / વિતરણ ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું કાયમી જાહેરનામું તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૧ થી…

1.૫૬૯- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું સુધારા જાહેરનામું

2.૨૨૬૬- શ્રાવણ માસ દરમ્યાન સોમનાથ મંદિર ખાતે ટ્રાફિક રહેતી હોય, નો- પાર્કિંગ ઝોન અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧નાં ૦૦:૦૦ કલાક થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૧નાં ૦૮:૦૦ કલાક સુધી

3.૨૨૬૪,૨૨૬૫- ડ્રોન કેમેરા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૨૧૨૨, ૨૧૨૩- મહોરમ અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧ થી તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧(બંને દિવસ સહિત) સુધી

5.૨૧૩૦ – મહોરમ અંગેનું નંબર: એમએજી/સી/૨૧૨૨/મહોરમ/૨૦૨૧ થી બહાર પાડવા માં આવેલ જાહેરનામું રદ કરવા અંગેનો આદેશ.

6.૧૯૨૦- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૨૧૫૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૨૪૭૮- જિલ્લાની સરકારી ઓફિસોની ૨૦૦ મીટર ની ત્રિજયા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૧૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૬૧૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૫૨૮- ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ ની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૧ સુધી

4.૫૬૬- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ સુધી

5.૫૬૭- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ સુધી

6.૫૬૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી

7.૧૮૨૨- પ્રભાસ પાટણ મુકામે આવેલ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે નદીમાં વિવિધ વસ્તુઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧ થી…

8.૨૨૨૪- તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર ગુજકેટ પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

9.૨૧૬૧- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૨૧૫૯- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૨૧૫૮- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૨૧૮૨,૨૧૯૫- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

13.૨૧૮૩,૨૧૯૪- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

14.૨૧૬૦- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૧૨૪૧- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૧૨૪૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૫૫૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

4.૫૫૯- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

5.૫૬૦- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

6.૫૬૧- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧(બંને દિવસો) સુધી

૭.૫૬૨- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ સુધી

 

8.૧૪૭૨- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૪૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

10.૧૪૭૩- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૪૭૫- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૪૭૧- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૪૭૪- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

14.૧૪૧૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

 

1.૪૨૫- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

2.૪૨૬- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૭૦૫- મહાશિવરાત્રી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧ સુધી

4.૫૫૩- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધી.

5.૯૩૯- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૯૪૦- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૯૪૧- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૯૪૨- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૯૪૩- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૦૪૩- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

11.૧૦૪૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

1.૧૪૩૮- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સુધી

2.૪૪૬૨- મકરસંક્રાંતિ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

3.૧૦૫- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૦૨- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૧૦૧- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૧૦૪- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૧૦૩- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૧૮૬- બર્ડ ફ્લુ વાઈરસ – કલમ -૧૪૪ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન-૬૦ સુધી

9.૧૧૦- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન – ૩૦ સુધી

10.૧૧૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૧ થી દિન- ૩૦ સુધી

11.સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ-૨૦૨૧ સંદર્ભે બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામાઓ

 

1.૧૪૩૬- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સુધી

2.૩૯૦૦- દિપાવલી ના તહેવારોમાં ફટાકડાં ફોડવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) સુધી

3.૩૪૫૬- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૩૪૫૭- વાહન લે – વેચનું રજિસ્ટ નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

5.૩૪૫૮- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૩૪૫૯- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૩૪૮૩- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૩૭૫૦- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી દિન – ૩૦ સુધી

9.૩૭૫૧- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી દિન- ૩૦ સુધી

10.૧૪૩૭- નોવેલ કોરોના વાઇરસ – લગ્ન /સત્કાર સમારંભ અને અંતિમ ક્રિયા/ ધાર્મિક વિધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી….

1.૧૪૨૧- કોરોના વાઈરસ અનલૉક-૩ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦૨ (બંને દિવસો સહિત)

2.૧૪૨૩- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

3.૧૪૨૪- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

4.૧૪૨૬- શ્રાવણ માસમાં આવતા તહેવારો અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦(બંને દિવસો સહિત)

5.૧૪૨૫- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

6.૨૪૨૨- સભા સરઘસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ થી દિન- ૩૦ સુધી

7.૨૪૨૧- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ થી દિન – ૩૦ સુધી

8.૧૪૨૭- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦૨ સુધી

9.૨૫૨૫- તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ યોજાનાર ગુજકેટની પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

10.૨૫૨૬- તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૦ દરમ્યાન યોજાનાર ધો.૧૦ અને ધો.૧૨(વિજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પૂરક પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું

11.૧૪૨૮- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦૨ સુધી

12.૧૪૨૯- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦૨ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦૨ સુધી

13.૨૫૭૫- વાહન લે – વેચ અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

14.૨૫૭૬- સોમનાથ મંદિર ની આજુબાજુમાં અરબી સમુદ્રમાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

15.૨૫૭૭- પાણીના ખુલ્લાં કુવા,બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

16.૨૫૭૮- લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે રજિસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

17.૨૫૭૯- મોબાઇલ લે વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

1.૧૨૨૩ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

2.૧૪૧૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

3.૧૭૫૫ – કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ઉપવાસ/ આંદોલન / આત્મવિલોપન અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૬-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

4.૧૭૨૦ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

5.૧૭૨૧ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

6.૧૪૧૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૩ -૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૦૬ -૦૭ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

7.૧૪૧૬- કોરોના વાઇરસ અંગેનું ક્ન્ટેન્મેટ ઝોન જાહેરનામું તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ થી ૦૯/૦૭/૨૦૨૦ સુધી

8.૧૮૮૪- સોમનાથ મંદિરની દક્ષિણ દિશા તરફ અરબી સમુદ્રના પાણીમાં પ્રવેશ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૮૮૫- મોબાઇલ લે-વેંચ સમયે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૮૮૬- મજૂરોની માહિતી રાખવા રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૮૮૭- વાહન લે-વેંચ સમયે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૮૮૮- ખુલ્લાં કુવા/બોરવેલમાં થતી જાનહાનિ અન્વયે પગલાં લેવા અંગેનું અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૪૧૭- નોવેલ કોરોના વાઈરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦૨ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦૨ સુધી

1.૧૨૧૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

2.૧૨૧૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

3.૧૨૧૩ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

4.૧૨૧૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

5.૧૨૧૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૦ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

6.૧૨૧૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૨ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૫ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

7.૧૨૧૭ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૪ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૭ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૪૨૨ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૮-૦૫-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

9.૧૪૨૩ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

10.૧૨૧૮ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫-૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૨૮-૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

11.૧૨૧૯ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું સુધારા જાહેરનામું તા.૧૭-૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૧૮-૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

12.૧૨૨૦ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯ -૦૫ -૨૦૨૦ થી તા.૩૧ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

13.૧૨૨૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું સુધારા જાહેરનામું તા.૧૯ -૦૫ -૨૦૨૦ થી…

14. ૧૨૨૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૦૩-૦૬-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત)

1.૧૩૫૫ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

2.૧૩૫૬ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

3.૧૨૦૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

4.૧૨૦૨ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

5.૧૨૦૪ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, જિલ્લામાં પરિવહન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

6.૧૨૦૫ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ, જિલ્લામાં પરિવહન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૩ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

7.૧૨૦૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૦૪ -૦૫ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૩૧૬ – લેબર કોન્ટ્રાક્ટરએ રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે નું જાહેરનામું તા.૨૨- ૦૪ – ૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૧૨૧૭ – વાહન લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૧૨૧૮ – સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે દરિયા મા ન જવા માટેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૨૧૯ – મોબાઇલ લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

12.૧૨૪૪ – ખુલ્લા કુવા, બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૨ -૦૪ -૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

13.૧૨૦૬ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬-૦૪-૨૦૨૦ થી…..

 

1.૦૨ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયાર અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

2.૦૩ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

3.૦4 – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં નક્કી કરવામાં આવેલા તમામ મતદાન મથકો અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

4.૦૧- નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં લાઉડસ્પીકર /સભા સરખશ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

5.૯૫૦ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૩ -૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

6.૯૫૧ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૩-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

7.૯૯૯ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ – ૨૦૧૯ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૦-03-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૦૦૧- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.23-03-2020 થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

9.૧૦૧૦- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૭-03-૨૦૨૦ થી તા.૧૫-૦૪ -૨૦૨૦(બંને દિવસ સહિત)

10.૧૦૮૯ – ૧૦૯૦ – સરકારી કચેરીઓમાં ૨૦૦ મીટર સુધીની ત્રીજ્યા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૩૦ -૦૩-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

11.૧૧૦૧ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી તા.૧૫ -૦૪ -૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

1.વિવિધ પ્રમાણપત્રો વેરીફાય થવાં અંગેનો

2.૪૪૪- જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

3.૪૪૫ – જિલ્લામાં સભા-સરધશ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

4.૬૮૦- ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા લેવાનાર હોય તે બાબતે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી…

5.૬૭૭ – લેબર કોન્ટ્રાક્ટર અંગે નું જાહેરનામું તા.૨૧ – ૦૨ – ૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૬૭૬ – વાહન લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૬૭૫ – સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે દરિયા મા ન જવા માટેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૬૭૪ – ખુલ્લા કુવા, બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૬૭૯ – મોબાઇલ લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૩૩૯૮ – પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૦ થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી

11.૭૦૯ – મહાશિવરાત્રીના પર્વ નિમિત્તે, વાહનોના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦ થી તા.૨૪-૦૨-૨૦૨૦ સુધી

12.૭૯૧ – હાલ વેરાવળ ચોપાટી વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલુ હોય જે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬-૦૨-૨૦૨૦ થી દિવસ – ૩૦ સુધી

1 ૪૬૧૧- શ્રી સોમનાથ મંદિર મુકામે સમુદ્રમાં જવાના પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવશ સુધી અમલમાં રહેશે

૨ ૪૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૩ ૪૬૧૩- સભા-સરધસના નિયમ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૪. ૪૬૧૧-ખુલ્લા કુવા/બોરવેલ અંગેનું જાહેરમાનું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૫. ૪૬૧૨-લેબર કોન્ટ્રાક અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૬. ૪૬૧૩-વાહન લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી  

૭. ૪૬૧૪-મોબાઇલ લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૮.  ૪૫૧૦-નાગરીક સુધારા બીલ ૨૦૧૯ બાબતે કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું તારીખ ૧૯-૧૨-૧૯ થી તારીખ ૨૦-૧૨-૧૯ (બંને દિવસો સહિત)

૯.  ટીપીડીપી(૧૨-૧)- સભા-સરધસ, લાઉડ-સ્પીકર ના નિયમો અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૦.  ટીપીડીપી(૧૨-૨)- કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૧.  ટીપીડીપી(૧૨-૩)-મતગણરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૨. ટીપીડીપી(૧૨-૩)-૧૦૦ મીટર ની ત્રિજયામાં સભા-સરધસ કે વ્યકતીઓની મંડળીઓ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ મતદાન પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૩.૪૨૯૯ જીલ્લા માંં ખનીજ ચોરીની રેઇડો/કાર્યવાહી માટે સંયુક્ત ટીમ ની રચના થવા બાબત નો હુકમ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૯