બંધ

ગૃહ વિભાગ

Month Wise Notifications released by the Home Department

1 ૪૬૧૧- શ્રી સોમનાથ મંદિર મુકામે સમુદ્રમાં જવાના પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવશ સુધી અમલમાં રહેશે

૨ ૪૬૧૨- હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૩ ૪૬૧૩- સભા-સરધસના નિયમ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ સુધી

૪. ૪૬૧૧-ખુલ્લા કુવા/બોરવેલ અંગેનું જાહેરમાનું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૫. ૪૬૧૨-લેબર કોન્ટ્રાક અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૬. ૪૬૧૩-વાહન લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી  

૭. ૪૬૧૪-મોબાઇલ લે – વેચ અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૬૦ દિવસ સુધી

૮.  ૪૫૧૦-નાગરીક સુધારા બીલ ૨૦૧૯ બાબતે કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું તારીખ ૧૯-૧૨-૧૯ થી તારીખ ૨૦-૧૨-૧૯ (બંને દિવસો સહિત)

૯.  ટીપીડીપી(૧૨-૧)- સભા-સરધસ, લાઉડ-સ્પીકર ના નિયમો અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૦.  ટીપીડીપી(૧૨-૨)- કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૧.  ટીપીડીપી(૧૨-૩)-મતગણરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી ચૂટણી પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૨. ટીપીડીપી(૧૨-૩)-૧૦૦ મીટર ની ત્રિજયામાં સભા-સરધસ કે વ્યકતીઓની મંડળીઓ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ મતદાન પ્રકિયા પુરી થાઈ ત્યાં સુધી

૧૩.૪૨૯૯ જીલ્લા માંં ખનીજ ચોરીની રેઇડો/કાર્યવાહી માટે સંયુક્ત ટીમ ની રચના થવા બાબત નો હુકમ તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

1.વિવિધ પ્રમાણપત્રો વેરીફાય થવાં અંગેનો

2.૪૪૪- જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

3.૪૪૫ – જિલ્લામાં સભા-સરધશ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

4.૬૮૦- ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા લેવાનાર હોય તે બાબતે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી…

5.૬૭૭ – લેબર કોન્ટ્રાક્ટર અંગે નું જાહેરનામું તા.૨૧ – ૦૨ – ૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

6.૬૭૬ – વાહન લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

7.૬૭૫ – સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે દરિયા મા ન જવા માટેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

8.૬૭૪ – ખુલ્લા કુવા, બોરવેલ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

9.૬૭૯ – મોબાઇલ લે-વેચ માટે રજીસ્ટર નિભાવવા અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૨-૨૦૨૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી

10.૩૩૯૮ – પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૦ થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી

11.૭૦૯ – મહાશિવરાત્રીના પર્વ નિમિત્તે, વાહનોના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦ થી તા.૨૪-૦૨-૨૦૨૦ સુધી

12.૭૯૧ – હાલ વેરાવળ ચોપાટી વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલુ હોય જે અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬-૦૨-૨૦૨૦ થી દિવસ – ૩૦ સુધી

1.૦૨ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયાર અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

2.૦૩ – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં મતગણતરી અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

3.૦4 – નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં નક્કી કરવામાં આવેલા તમામ મતદાન મથકો અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

4.૦૧- નગરપાલિકા / તાલુકા પંચાયતોની પેટા ચૂંટણીમાં લાઉડસ્પીકર /સભા સરખશ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૧૩-03-૨૦૨૦ થી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પુરી ન થાય ત્યાં સુધી

5.૯૫૦ – જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હથિયારબંધી નું જાહેરનામું તા. ૧૭ -૦૩ -૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

6.૯૫૧ – જિલ્લામાં સભા-સરધસ વગર પરવાનગી ન કાઢવા અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૭-૦૩-૨૦૨૦ થી ૩૦ દિવસ સુધી

7.૯૯૯ – નોવેલ કોરોના વાઇરસ – ૨૦૧૯ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૦-03-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

8.૧૦૦૧- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા.23-03-2020 થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સુધી (બંન્ને દિવસો સહિત )

9.૧૦૧૦- નોવેલ કોરોના વાઇરસ અંગેનું જાહેરનામું તા. ૨૭-03-૨૦૨૦ થી તા.૧૫-૦૪ -૨૦૨૦(બંને દિવસ સહિત)

 

Application Forms