બંધ

જિલ્લાનો નકશો

ગીરસોમનાથ જીલ્લો ઉત્તર અક્ષાશ 20° 54′ 21.1896” અને પૂર્વ રેખાંશ 70° 23′ 15.0180” ની વચ્ચે આવેલ છે. ગીરસોમનાથ જીલ્લાનુ કુલ ક્ષેત્રફળ 3755 ચો.મી. છે.