બંધ

તાલુકા

તાલુકા
ક્રમ તાલુકા  મામલતદાર શ્રી નું નામ સરનામું ઓફીસ સંપર્ક ઓફીસ ફેક્ષ ઈ-મેઈલ
૧. વેરાવળ શ્રી ડી.વી. આંબલીયા  મામલતદાર કચેરી, વેરાવળ  +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૪૭૬૭૬ +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૪૪૯૯૯ mam-veraval[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨. તાલાલા  શ્રી જે.વી. ધોળીયા  મામલતદાર કચેરી, તાલાલા  +૯૧ ૨૮૭૭ ૨૨૨૨૨૨ +૯૧ ૨૮૭૭ ૨૨૩૨૩૨ mam-talala[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૩. સુત્રાપાડા શ્રી એસ.પી. વાળંદ મામલતદાર કચેરી, સુત્રાપાડા  +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૬૩૩૭૧ +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૬૪૦૭૧ mam-sutrapada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૪. કોડીનાર  શ્રી પી.એ. ગોહિલ મામલતદાર કચેરી, કોડીનાર +૯૧ ૨૭૯૫ ૨૨૧૨૪૪ +૯૧ ૨૭૯૫ ૨૨૨૩૨૫ mam-kodinar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૫. ગીરગઢડા  શ્રી એચ.આર. કોરડિયા મામલતદાર કચેરી, ગીરગઢડા  +૯૧ ૨૮૭૫ ૨૪૩૧૦૦ +૯૧ ૨૮૭૫ ૨૪૩૧૦૧ mam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૬. ઉના શ્રી કે.એમ. નીનામા મામલતદાર કચેરી, ઉના  +૯૧ ૨૮૭૫ ૨૨૨૦૩૯ +૯૧ ૨૮૭૫ ૨૨૩૩૩૯ mam-una[at]gujarat[dot]gov[dot]in