બંધ

તાલુકા

તાલુકા
ક્રમ તાલુકા  મામલતદાર શ્રી નું નામ સરનામું ઓફીસ સંપર્ક ઓફીસ ફેક્ષ ઈ-મેઈલ
1. વેરાવળ શ્રી આરઝૂ ગજ્જર મામલતદાર કચેરી, વેરાવળ  02876-244999 02876-244999 mam-veraval[at]gujarat[dot]gov[dot]in
2. વેરાવળ (શહેર) શ્રી જે.એન. સામલા મામલતદાર કચેરી (શહેર), વેરાવળ 02876-243777 02876-243777 mam-vrlcity[at]gujarat[dot]gov[dot]in
3. તાલાલા  શ્રી બી.એચ. કુબાવત મામલતદાર કચેરી, તાલાલા  02877-222222 02877-222222 mam-talala[at]gujarat[dot]gov[dot]in
4. સુત્રાપાડા શ્રી વી. એસ. પ્રજાપતિ મામલતદાર કચેરી, સુત્રાપાડા  02876-263371 02876-263371 mam-sutrapada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
5. કોડીનાર  શ્રી એન.જી. રાદડિયા મામલતદાર કચેરી, કોડીનાર 02795-221244 02795-221244 mam-kodinar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
6. ગીરગઢડા  શ્રી જી. કે. વાલા મામલતદાર કચેરી, ગીરગઢડા  02875-243100 02875-243100 mam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
7. ઉના શ્રી ધીરજલાલ કે. ભીમાણી મામલતદાર કચેરી, ઉના  02875-222039 02875-222039 mam-una[at]gujarat[dot]gov[dot]in