બંધ

મત વિસ્તાર

વિધાનસભા મત વિસ્તાર – ગીર સોમનાથ જીલ્લો

  1.  ૯૦ – સોમનાથ
  2.  ૯૧ – તાલાલા
  3.  ૯૨ – કોડીનાર
  4.  ૯૩ – ઉના

વિધાનસભા મત વિસ્તાર દર્શાવતો ગીર સોમનાથ જીલ્લોનો નકશો

Loading....