બંધ

વસ્તીવિષયક

વસ્તીવિષયક પરિબળ મુલ્ય
કુલ ક્ષેત્રફળ ૩૭,૭૫ ચો.કિમી
સબ ડીવીઝન
તાલુકા
ગ્રામ પંચાયત ૩૦૦
ગામો ૩૪૫
નગરપાલિકાઓ
કુલ વસ્તી ૯,૪૬,૭૯૦ (સેન્સસ ૨૦૧૧)
સેક્સ રેશીયો ૯૬૯
સાક્ષરતા દર ૭૬.૪૯%
મુખ્ય પાકો મગફળી, તલ, કપાસ, બાજરી