બંધ

વિધાનસભા ચૂંટણી 2022

RO અને EROની વિગતો
મતવિસ્તાર અધિકારીનું નામ હોદ્દો ટેલિફોન મોબાઇલ ફેક્સ
શ્રી આર.જી. ગોહિલ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર, ગીર સોમનાથ 02876-285001 02876-285300
શ્રી તુષાર કે. જાની નાયબ કલેક્ટર અને નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 02876-285023 02876-285019
90-સોમનાથ શ્રીમતી સરયુ ઝનકાર પ્રાંત ઓફિસર, વેરાવળ 02876-243322 9978405344 02876-221672
91-તલાલા શ્રીમતી ભૂમિકા વાટાલિયા નાયબ કલેક્ટર-1 02876-285011 7574953549
92-કોડીનાર શ્રી રાહુલ ગમારા જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી, ગીર સોમનાથ 02876-285002 9601760874
93-ઉના શ્રી જે. એમ. રાવલ પ્રાંત અધિકારી, ઉના 02875-226700 7567009879 02875-226555
મામલતદાર અને ARO ની વિગતો
મતવિસ્તાર તાલુકો અધિકારીનું નામ હોદ્દો ટેલિફોન મોબાઇલ ફેક્સ
90-સોમનાથ વેરાવળ શ્રીમતી એ. જી. ગજ્જર મામલતદાર, વેરાવળ 02876-244299 7567003106 02876-244399
વેરાવળ (શહેર) શ્રી જે.એન. સાંબડા મામલતદાર, વેરાવળ (શહેર) 02876-243777 9638935627
91-તલાલા તલાલા શ્રી એન. સી. વ્યાસ મામલતદાર, તલાલા 02877-222222 7567003367 02877-223232
સુત્રાપાડા શ્રી પી. બી. કરગટિયા મામલતદાર, સુત્રાપાડા 02876-263371 7567003375 02876-264071
મેંદરડા શ્રી જે. વી. ડોડિયા મામલતદાર, મેંદરડા 9824848818
વધારાના ARO શ્રી બી.એ. નાગરેચા મામલતદાર-1, કલેક્ટર કચેરી 02876-285344 9429765213 02876-285300
92-કોડીનાર
(SC)
કોડીનાર શ્રી એન.જી. રાદડિયા મામલતદાર, કોડીનાર 02795-221244 7567003116 02795-222325
ઉના શ્રી આર.આર. ખાંભરા મામલતદાર, ઉના 02875-222039 7567003299 02875-222039
વધારાના ARO શ્રી બી. એચ. કુબાવત મામલતદાર-2, કલેક્ટર કચેરી 02876-285344 8200622336 02876-285300
93-ઉના ઉના શ્રી આર.આર. ખાંભરા મામલતદાર, ઉના 02875-222039 7567003299 02875-222039
ગીરગઢડા શ્રી વી. ડી. રથવી મામલતદાર, ગીરગઢડા 02875-243100 9558083432 02875-223340

હેલ્પલાઇન નંબર: 1800-233-627