બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

વીજળી

પીજીવીસીલ, ઉના

ખારા વિસ્તાર , ઉના , ગુજરાત ૩૬૨૫૬૦

ફોન : 2875222214
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીલ, વેરાવળ

પટેલવાડા નજીક ,વેરાવળ, ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 2876222002
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

નગરપાલીકાઓ

કોડીનાર નગરપાલિકા

નગરપાલિકા, કોડીનાર

તાલાલા નગરપાલીકા

નગરપાલીકા, તાલાલા

સુત્રાપાડા નગરપાલીકા

નગરપાલીકા,સુત્રાપાડા

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

હોટેલો/રેસ્ટોરન્ટ

મહેશ્વરી ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ, પ્રભાસ પાટણ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮

ફોન : 9428214914
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org

લીલાવતી ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ, પ્રભાસ પાટણ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮

ફોન : 2876233033
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org

સાગર દર્શન ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮

ફોન : 9428214914
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org