બંધ

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા સેવા સદન – ગીર સોમનાથ

તાલાલા રોડ, ઇણાજ ગામની બાજુમાં

વેરાવળ, ગુજરાત – ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 02876-285063/64

ફેક્સ: 02876-285300

ઈમેઈલ : collector-girsomnath[at]gujarat.gov.in

આપાતકાલિન જીલ્લા હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક :+91 2876-1077

  • મહીલા હેલ્પલાઇન:1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન:1098
  • એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન: 108
  • અગ્નિશામક હેલ્પલાઇન:101
  • કમિશ્નર રાહત અને બચાવ: 1070
  • પોલીસ      : 100