બંધ

અખબારી યાદી

ફિલ્ટર:
નો ઇમેઝ

રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસનુ લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ

પ્રકાશિત: 23/01/2020

રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત પત્ર

વધુ
નો ઇમેઝ

બિનખેતીની ઓનલાઈન અરજી કરો

પ્રકાશિત: 28/12/2018

બિનખેતીની ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ
નો ઇમેઝ

વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ફોર્મ : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૯

પ્રકાશિત: 17/12/2018

વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ફોર્મ : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૯ માટે અરજી કરી અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

વધુ
નો ઇમેઝ

રોકાણ હેતુ માટેનું ફોર્મ : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૯

પ્રકાશિત: 17/12/2018

રોકાણ હેતુ માટેનું ફોર્મ : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૯ માટે અરજી કરો  અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

વધુ
નો ઇમેઝ

રાષ્ટ્રીય પોષણ અભિયાન – ૨૦૧૮

પ્રકાશિત: 15/09/2018

  ગુજરાતમાં અલ્પ-પોષણના પ્રસારને ઘટાડવા માટે, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ઘન પોષણ ઝુંબેશ કેન્દ્ર (આઈએનસીસી) શરૂ કરીને ગણેશથ…

વધુ