બંધ

ગણોતધારાની કલમ-૪૩ હેઠળ ખેતી /બિનખેતીના હેતુ માટે જમીન તબદીલ કરવાની મંજુરી બાબત.

ગણોતધારાની કલમ-૪૩ હેઠળ ખેતી /બિનખેતીના હેતુ માટે જમીન તબદીલ કરવાની મંજુરી બાબત.
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ગણોતધારાની કલમ-૪૩ હેઠળ ખેતી /બિનખેતીના હેતુ માટે જમીન તબદીલ કરવાની મંજુરી બાબત. 27/12/2018 જુઓ (45 KB)