બંધ

ગણોતધારાની કલમ-૬૩ એએ તથા સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ઓર્ડિનનસ- કલમ-પપ તથા મુ.ગ.વ. અને ખેતીની જમીન (કચ્છા વિદર્ભ વિસ્તાણર) ની કલમ-૮૯બ અન્વ યે મંજુરી

ગણોતધારાની કલમ-૬૩ એએ તથા સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ઓર્ડિનનસ- કલમ-પપ તથા મુ.ગ.વ. અને ખેતીની જમીન (કચ્છા વિદર્ભ વિસ્તાણર) ની કલમ-૮૯બ અન્વ યે મંજુરી
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ગણોતધારાની કલમ-૬૩ એએ તથા સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ઓર્ડિનનસ- કલમ-પપ તથા મુ.ગ.વ. અને ખેતીની જમીન (કચ્છા વિદર્ભ વિસ્તાણર) ની કલમ-૮૯બ અન્વ યે મંજુરી 27/12/2018 જુઓ (64 KB)