બંધ

જમીનની બીનખેતી ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મેળવવા અંગે જોગવાઈ (જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ-૬પ હેઠળ)

જમીનની બીનખેતી ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મેળવવા અંગે જોગવાઈ (જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ-૬પ હેઠળ)
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
જમીનની બીનખેતી ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મેળવવા અંગે જોગવાઈ (જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ-૬પ હેઠળ) 27/12/2018 જુઓ (45 KB)