બંધ

જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬પ (ખ) મુજબ પ્રમાણિત ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી આપવા બાબત.

જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬પ (ખ) મુજબ પ્રમાણિત ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી આપવા બાબત.
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬પ (ખ) મુજબ પ્રમાણિત ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી આપવા બાબત. 27/12/2018 જુઓ (147 KB)