બંધ

નવી અને અવિભાજય જમીન કે પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકારની જમીન ખેતી કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે વેચાણ કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે શરતફેર માટે

નવી અને અવિભાજય જમીન કે પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકારની જમીન ખેતી કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે વેચાણ કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે શરતફેર માટે
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
નવી અને અવિભાજય જમીન કે પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકારની જમીન ખેતી કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે વેચાણ કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે શરતફેર માટે 27/12/2018 જુઓ (409 KB)