બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ


કે.ડી બારડ આર્ટસ અને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ કોલેજ

સિલોજ ગામ, ઉના તાલુકા, નેશનલ હાઇવે ૮ઇ. ગુજરાત


શાસ્ત્રી સ્વામી ધરમપ્રસાદ દાસજી બી.એડ. કોલેજ

નેશનલ હાઇવે ૮ઇ. ભાવનગર રોડ , તાલુકા ઉના, ગીર સોમનાથ, ગુજરાત ૩૬૨૫૬૦


શ્રી કે.એમ અને કે.કે સવજાની બી.બી.એ/બી.સી.એ કોલેજ

સીવિલ હોસ્પીટલની પાછળ, રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ, વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫