બંધ

દવાખાનાઓ


જાગ્રુતિ ક્લિનીક, ડો.એસ.ડી રાઠોડ

હોટેલ કાવેરીની બાજુમા, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૬


ફોન : 02876243838


ડો. દમણીયા આયુર્વેદીક હોસ્પિટલ

પારસ સોસાઈટી, ગોકુલ નગર, ઉના, ગુજરાત - ૩૬૨૨૬૫


ફોન : 02875222610


ડો.ડાભી ઓર્થોપેડીક હોસ્પીટલ

ક્રિષ્ના નગર, વેરાવળ, ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫


ફોન : 02876241927


બવાડીયા હોસ્પીટલ

હોમ ઉના, ગુજરાત


ફોન : 02875222727