બંધ

દવાખાનાઓ

જાગ્રુતિ ક્લિનીક, ડો.એસ.ડી રાઠોડ

હોટેલ કાવેરીની બાજુમા, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૬

ફોન : 02876243838

ડો. દમણીયા આયુર્વેદીક હોસ્પિટલ

પારસ સોસાઈટી, ગોકુલ નગર, ઉના, ગુજરાત - ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 02875222610

ડો.ડાભી ઓર્થોપેડીક હોસ્પીટલ

ક્રિષ્ના નગર, વેરાવળ, ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 02876241927

બવાડીયા હોસ્પીટલ

હોમ ઉના, ગુજરાત

ફોન : 02875222727