બંધ

બેંકો

પંંજાબ નેશનલ બેંક

વેરાવળ, ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 18001802222

વેરાવળ મર્કેનટાઇલ કો.ઓ બેંક રેયોન બ્રાન્ચ

રબારી વાડાની બાજુમા, ડારી, વેરાવળ, ગુજરાત, ૩૬૨૨૬૫

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, વેરાવળ મેઇન

૮૦, ફુટ રોડ, રેયોન હાઉસિંગ સોસાઈટી, જોબનપુરા વેરાવળ, ગુજરાત, ૩૬૨૨૬૫

ફોન : 7600040908