બંધ

હોટેલો/રેસ્ટોરન્ટ


મહેશ્વરી ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ, પ્રભાસ પાટણ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮


ફોન : 9428214914
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org


લીલાવતી ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ, પ્રભાસ પાટણ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮


ફોન : 2876233033
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org


સાગર દર્શન ગેસ્ટ હાઉસ

સોમનાથ મંદીર રોડ , સોમનાથ ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮


ફોન : 9428214914
વેબસાઇટ લિંક : http://www.somnath.org