બંધ

મેજેસ્ટ્રિયલ

ફોજદારીની દર્શાવાયેલ છવીસ સેવાઓ.

સ્વરક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો 
પાક રક્ષણ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
દારૂખાના વેચાણનો નવું/રીન્યુ પરવાનો
હોટેલ / રેસ્ટોરન્ટ /ફૂડ કોર્ટ્સ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
સિનેમા / વિડિઓ / મનોરંજન સ્થાનો માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો
પેટ્રોલીયમ માટેના નવું/રીન્યુ પરવાનો

———————————————-

ઓનલાઇન સરકારી સેવાઓ
જન સેવા કેન્દ્ર જિલ્લાના તમામ મામલતદાર ઑફિસમાં એક સ્ટોપ સોલ્યુશન પૂરું પાડે છે.

સ્વરક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્યુ કરવા બાબત

મુલાકાત: Service Plus

જનસેવા કેંદ્રો

 

સ્થળ : બધા તાલુકાની કચેરી | શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો