બંધ

વિદ્યાર્થી કોર્નર

વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ

ઉચ્ચ શિક્ષણ યોજના
ફેલોશીપ યોજના
સંશોધન શિષ્યવૃત્તિ
સરકારી કોલેજોના વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ
ઇ.બી.સી. ફીઝ એજેસ્પન યોજના
યુદ્ધ વિરામ યોજના
વીકેવાય ૧૫૭ કોલેજ સંલગ્ન છાત્રાલયોમા ફુડબીલ સહાય
બીસીકે-૭૮ કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
બીસીકે-૧૩૭ કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
બીસીકે-૮૧ કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
બીસીકે-૧૩૮ કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
બીસીકે-૮0 મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય
બીસીકે-૭૯ મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલ સહાય
બીસીકે-૮૩ તકનીકી અને વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના(સા.શૈ.પ.વ.)
બીસીકે-૮૩ તકનીકી અને વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના(આ.પ.વ.)
બીસીકે-૮૩ તકનીકી અને વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના(લઘુમતી)
બીસીકે-૧૩૯ તકનીકી અને વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના(વિચરતી વિમુક્ત)
બીસીકે-૯૮ એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી.ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોશીપ યોજના(સા.શૈ.પ.વ.)
બીસીકે-૮૨ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ(સા.શૈ.પ.વ.)
બીસીકે-૮૨ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ(આ.પ.વ.)
બીસીકે-૮૨ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ(લઘુમતી)
બીસીકે-૮૧ સી ર્ડા. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ઇન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સીટીમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃતતિ(સા.શૈ.પ.વ.)
બીસીકે-૩૨૫ સ્વનિર્ભર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સહાય(વિચરતી વિમુક્ત)
વીકેવાય ૧૬૪ મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય
વીકેવાય ૧૫૮ તકનીકી અને ડિપ્લોમા વ્યાવસાયિક અને ઔદ્યોગિક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના
વીકેવાય ૧૫૬ વાર્ષિક ૨.૫૦ થી વધુ આવક ધરાવતા કુટુમ્બની કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ
સરકારી સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ માટે
સમરાસ છાત્રાલય પ્રવેશ માટે નવીકરણ
ST વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ અમ્બ્રેલા યોજના
બીસીકે-૧૨ મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય
બીસીકે-૧0 ભોજન બિલ સહાય
બીસીકે-૫ અનુસૂચિત જાતિની વિદ્યાર્થીનીઓને રાજ્ય સરકારશ્રીની પોષ્ટમેટ્રીક શિષ્યવૃતિ
બીસીકે-૬.૧ અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને ભારત સરકારશ્રીની પોષ્ટમેટ્રીક શિષ્યવૃતિ
બીસીકે-૧૧ એમ.ફીલ, પી.એચ.ડીના વિદ્યાર્થીઓને ફેલોશીપ
બીસીકે-૧૩ તકનીકી ડિપ્લોમાં વ્યવસાયિક અને ઔદ્યોગિક સંસ્થામાં અભ્યાસ માટે સ્વામી વિવેકાનંદ યોજના
બીસીકે-૮૧- એ ભારત સરકારની OBCના વિદ્યાર્થીઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
(બીસીકે-૬.૧) અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ (ભારત સરકારની યોજના) (ફક્ત ફ્રીશિપ કાર્ડના વિદ્યાર્થી)
ST વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ અમબ્રેલા યોજના (ફક્ત ફ્રીશિપ કાર્ડના વિદ્યાર્થી)
કન્યાઓ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (2.50 લાખથી વધુ વાર્ષિક કુટુંબની આવક હોય છે) (ફ્રીશીપ કાર્ડ / તબીબી લોન ફક્ત વિદ્યાર્થી)

મુલાકાત: Digital Gujarat, OJAS

સ્થળ : બધા તાલુકાની કચેરી | શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો