બંધ

ગામ અને પંચાયતો

ગામ અને પંચાયતો
ક્રમ તાલુકાનું નામ કુલ ગામો
1 ઉના 78
2 ગીર ગઢડા 58
3 કોડીનાર 61
4 વેરાવળ 55
5 તાલાલા 46
6 સુત્રાપાડા 57
કુલ 345