બંધ

પોલીસ

Police
Sr.No. Officer Name Designation Contact No.
1

શ્રી મનોહરસિંહ એન.જાડેજા, આઇ પી એસ

Superintendent of Police 02876-222250
2

સુ.શ્રી એચ.એસ.ચૌધરી

Dy. SP 02876-223101
3

શ્રી વી.આર.ખેંગાર

Dy. SP (Veraval) 02876-242040
4

શ્રી એસ.એમ.ઇસરાણી

PI – Veraval-City 02876-242040
5

શ્રી એચ.પી.ગોહીલ

PI – Prabhas Patan 02876-231631
6

શ્રી એ.એમ.મકવાણા

PI – Kodinar 02795-221505
7

શ્રી એન.કે.ગોસ્વામી

PI – Una 02875-223394
8

શ્રી વી.એસ.ગાવીત

PI – Somnath Marine 02876-232101
9

શ્રી આર.આર.ગરચર

PSI – Sutrapada 02877-263337
10

શ્રી આર.એસ.મારૂ

PSI – Talala 02877-222233
11

શ્રી જે.આર.ડાંગર

PSI – Gir Gadhada 02875-243321
12

શ્રી એ.બી.વોરા

PSI – Navabandar Marine 02875-244255