બંધ

પોલીસ

 

પોલીસ
ક્ર. અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી મનોહરસિંહ એન.જાડેજા, આઇ. પી. એસ. પોલીસ અધિક્ષક 02876-222250
2 શ્રી વી.આર.ખેંગાર   I/C નાયબ પોલીસ અધિક્ષક 02876-223101
3 શ્રી વી.આર.ખેંગાર  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (વેરાવળ) 02876 242466
4 શ્રી એસ.એમ.ઇશરાણી  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – વેરાવળ સીટી 02877 242040
5 શ્રી એ.એમ.મકવાણા  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – પ્રભાસ પાટણ 02877 231631
6 શ્રી આર.એ.ભોજાણી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – કોડીનાર 02795 221505
7 શ્રી એન.કે.ગોસ્વામી  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – ઉના 02875 223394
8 શ્રી એચ.આર.ગોસ્વામી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – સોમનાથ મરીન 02877 232101
9 સુશ્રી એ.એલ.વરચંદ  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – મહિલા પોલીસ સ્ટે. 02876-231217/18
10 શ્રી એન.એ. વાઘેલા  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– સૂત્રાપાડા 02877 263337
11 શ્રી આર.એસ.મારૂ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– તલાલા 02877 222233
12 શ્રી જે.આર.ડાંગર  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– ગિર ગઢડા 02875 243321
13 શ્રી એ.બી.વોરા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– નવાબંદર 02875-244255