બંધ

પોલીસ

પોલીસ
ક્ર. અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક
1 શ્રી મનોહરસિંહ એન.જાડેજા, આઇ. પી. એસ. પોલીસ અધિક્ષક 02876-222250
2 શ્રી વી.આર.ખેંગાર   I/C નાયબ પોલીસ અધિક્ષક 02876-223101
3 શ્રી વી.આર.ખેંગાર  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (વેરાવળ) 02876 242466
4 શ્રી એસ.એમ.ઇશરાણી  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – વેરાવળ સીટી 02877 242040
5 શ્રી એ.એમ.મકવાણા  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – પ્રભાસ પાટણ 02877 231631
6 શ્રી આર.એ.ભોજાણી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – કોડીનાર 02795 221505
7 શ્રી એન.કે.ગોસ્વામી  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – ઉના 02875 223394
8 શ્રી એચ.આર.ગોસ્વામી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – સોમનાથ મરીન 02877 232101
9 સુશ્રી એ.એલ.વરચંદ  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર – મહિલા પોલીસ સ્ટે. 02876-231217/18
10 શ્રી એન.એ. વાઘેલા  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– સૂત્રાપાડા 02877 263337
11 શ્રી આર.એસ.મારૂ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– તલાલા 02877 222233
12 શ્રી જે.આર.ડાંગર  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– ગિર ગઢડા 02875 243321
13 શ્રી એ.બી.વોરા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર– નવાબંદર 02875-244255
પોલીસ સ્ટેશનો
ક્ર. પોલીસ સ્ટેશનનું નામ SHO ને પોકેટ કોપ સિમ કાર્ડ નંબર ફાળવ્યો PSO ને પોકેટ કોપ સિમ કાર્ડ નંબર ફાળવ્યો
1

વેરાવળ શહેર

6359625973

6359625996

2

પ્રભાસ પાટણ

6359625982

6359629263

3

કોડીનાર

6359625976

6359625985

4 મહિલા

6359626001

6359629247

5

ઉના

6359625977

6359625988

6

સોમનાથ મરીન

6359625993

6359625998

7

નવાબંદર મરીન

6359625992

6359626004

8

તાલાલા

6359625987

6359626005

9

ગીર ગઢડા

6359625003

6359629259

10

સુત્રાપાડા

6359625990

6359626002