બંધ

શાળાઓ

આદિત્ય બિરલા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા

વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

ગાયત્રી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, ઉના

પારસ સોસાયટી, ગોકુળ નગર, ઉના,ગુજરાત ૩૬૨૫૬૦

ડિવાઇન અંગ્રેજી શાળા, ઉના

ગિરીરાજ સોસાયટી, ઉના,ગુજરાત ૩૬૨૫૬૦

મહિલા મંડલ શાળા, વેરાવળ

ક્રિષ્ના નગર, વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

શાહ એચ.ડી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા

24ઇ દેલવાડા રોડ,ગીર સોમનાથ, ઉના ૩૬૨૫૬૦

શેઠ એમ.પી ગર્લ્સ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા

નવુ પટેલવાડા,વેરાવળ ગામ,વેરાવળ ૩૬૨૨૬૫

શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રાથમિક શાળા, ઉના

ગિરિરાજ સોસાયટી,ઉના ૩૬૨૫૬૦