બંધ

શાળાઓ

શ્રીમતિ મનીબેન કોટક ઉચ્ચતર માધ્યમીક શાળા

રેલ્વે કોલોની,ક્રિષ્ના નગર વેરાવળ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૫

સેન્ટમેરી શાળા, વેરાવળ

સોમનાથ,ગુજરાત ૩૬૨૨૬૮