બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૬ 27/12/2018 જુઓ (62 KB)
એસ. ઈ. બી. સી. પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૯ 27/12/2018 જુઓ (66 KB)
જાતિ પ્રમાણ પત્ર (અ.જા. / અ.જ.જા. ) : ફોર્મ નં ૪૦ 27/12/2018 જુઓ (43 KB)
નોન ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૭ 27/12/2018 જુઓ (137 KB)
ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ : ફોર્મ નં ૪૨ 27/12/2018 જુઓ (80 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૯૬ 27/12/2018 જુઓ (55 KB)
સોલ્‍વંટ પરવાના આપવા બાબત. 27/12/2018 જુઓ (87 KB)
મહિલા પ્રધાન ક્ષેત્રિય બચત યોજનાની પરવાનગી રિન્યુ કરાવવા બાબત 27/12/2018 જુઓ (533 KB)
વ્યક્તિગત અધિકૃત એજન્ટ (મહિલા પ્રધાન) ની નિમણુંક માટેનું અરજી પત્રક (Form 29) 27/12/2018 જુઓ (288 KB)
નવી અને અવિભાજય જમીન કે પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકારની જમીન ખેતી કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે વેચાણ કે બિનખેતીનાં હેતુ માટે શરતફેર માટે 27/12/2018 જુઓ (409 KB)