બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ગણોતધારાની કલમ-૬૩ એએ તથા સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ઓર્ડિનનસ- કલમ-પપ તથા મુ.ગ.વ. અને ખેતીની જમીન (કચ્છા વિદર્ભ વિસ્તાણર) ની કલમ-૮૯બ અન્વ યે મંજુરી 27/12/2018 જુઓ (64 KB)
ગણોતધારાની કલમ- ૬૩ અન્વ યે મંજુરી 27/12/2018 જુઓ (62 KB)
ગણોતધારાની કલમ-૪૩ હેઠળ ખેતી /બિનખેતીના હેતુ માટે જમીન તબદીલ કરવાની મંજુરી બાબત. 27/12/2018 જુઓ (45 KB)
જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-૬પ (ખ) મુજબ પ્રમાણિત ઔદ્યોગિક હેતુ માટે મંજૂરી આપવા બાબત. 27/12/2018 જુઓ (147 KB)
રહેણાંક હેતુમાંથી રહેણાંક કમ વાણિજય હેતુ માટે હેતુફેર કરવા અંગે 27/12/2018 જુઓ (270 KB)
જમીનની બીનખેતી ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મેળવવા અંગે જોગવાઈ (જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ-૬પ હેઠળ) 27/12/2018 જુઓ (45 KB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 08/08/2018 જુઓ (815 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 08/08/2018 જુઓ (340 KB)
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 08/08/2018 જુઓ (346 KB)
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 08/08/2018 જુઓ (431 KB)